Coygen Quarry
Walnut Tree Quarry

Newyddion Diweddaraf - Adolygiad 1af o’r DTRh wedi’u lansio ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus

 

Beth yw'r Gweithgor?
......................................................................................................

Mae'r Gweithgor yn weithgor technegol ag aelodau sy'n cynnwys swyddogion o'r 18 awdurdod cynllunio mwynau*, cynrychiolwyr o'r Gymdeithas Cynnyrch Chwareli, Cymdeithas Agregau Prydain, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Llywodraeth Cymru, Cymunedau a Llywodraeth Leol, Cuddy Demolition a Arolwg Geolegol Prydain.

Cadeirydd y Gweithgor yw Martin Hooker, sy'n Gyfarwyddwr Cynorthwyol Cynllunio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Cynorthwyir ef gan yr Ysgrifennydd Technegol, Steve Bool, sy'n Brif Swyddog Cynllunio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac sy'n gweithio dan gontract i Lywodraeth Cymru ar faterion sy'n ymwneud â'r Gweithgor. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn awdurdod arweiniol ar gyfer De Cymru ym maes cynllunio mwynau rhanbarthol ers 1996.

* Blaenau Gwent, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Merthyr, Sir Fynyw, Castell Nedd Port Talbot, Casnewydd, Cyngor Sir Benfro, Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, Powys, Rhondda Cynon Taf, Abertawe, Torfaen a Bro Morgannwg.

Site Map   Help   Top^ 
......................................................................................................

Copyright © 2005 SWRAWP South Wales Regional Aggregates Working Party
Design by Ubermedia