Adolygiad 1af o’r DTRh wedi’u lansio ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus
......................................................................................................

Mae angen cynhyrchu Datganiad Technegol Rhanbarthol pob 5 mlynedd ar gyfer Gweithgorau Agregau Gogledd a De Cymru. Mae'r DTRh yn darparu argymhellion sydd yn arwain y lefelau o ddarpariaeth ar gyfer agregau adeiladu i'r dyfodol sy'n ofynnol o bob Awdurdod Cynllunio Mwynau yng Nghymru.

Cyhoeddwyd y datganiadau gwreiddiol yn 2008 ac mae drafft ymgynghorol o'r dogfennau adolygiad cyntaf ar gael i'w harchwilio nawr.

Ceir rhagor o gefndir a manylion y broses Adolygu mewn llythyr gan Lywodraeth Cymru, y gellir ei lawr lwytho yma:

WG Letter for First Review RTS Consultation.pdf First Review of the Regional Technical Statements for Aggregates

Mae pob DTRh yn cynnwys y brif ddogfen ynghyd ag Atodiad Rhanbarthol cyfatebol, sy'n darparu manylion ychwanegol. Mae'r rhain wedi eu cynhyrchu, ar ran pob GRGCA, gan Cuesta Consulting Limited, dan gontract i Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag, mae pob GRGCA wedi'u hymglymu'n glos yn y gwaith paratoi, drwy ddarparu a gwirio manwl y wybodaeth dechnegol ac mae'r dogfennau yn awr yn barod ar gyfer craffu ehangach.

Gall y drafftiau ymgynghori yn cael eu lawr lwytho fel dogfennau pdf yma:

RTS First Review - Consultation Draft - Main Document.pdf RTS First Review - Consultation Draft - Main Document

DTRh Crynodeb Gweithredol ac Cytieithiad Rhan 1&2 DTRh Crynodeb Gweithredol ac Cytieithiad Rhan 1&2

RTS First Review - Consultation Draft - Appendix B (South Wales) RTS First Review - Consultation Draft - Appendix B (South Wales)

Mae'r cyfnod ymgynghori yn rhedeg am wyth wythnos o'r 28ain Hydref 2013 i'r 23ain Rhagfyr yn gynnwysiedig.

O fewn y cyfnod hwnnw bydd dau ddigwyddiad ymgynghori, un ym Mhen-y-bont yn Ne Cymru ar 20 Tachwedd ac un yng Nghyffordd Llandudno yn y Gogledd ar 21 Tachwedd. Mae hyd at 40 lle ar gael ym mhob digwyddiad. Gellir mynychu'r digwyddiadau am ddim ac mae croeso i bawb, er bod dyddiad cau ar gyfer ceisiadau (10 Tachwedd) a bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i Aelodau Etholedig o'r wahanol Awdurdodau Cynllunio Mwynau.

Mae rhagor o fanylion am bob digwyddiad, gan gynnwys manylion am sut i archebu lle yn cael eu rhoi yn y dogfennau pdf canlynol:

South Wales Consultation Event South Wales Consultation Event

RTS First Review - Consultation Draft  - Appendix A (North Wales) North Wales Consultation Event

Mae eich mewnbwn i'r broses hon yn cael ei annog yn gryf, pe baech yn weithredwr mwynau, swyddog cynllunio, yn rhanddeiliad fwy cyffredinol, yn aelod etholedig neu aelod o'r cyhoedd sydd â diddordeb.

Os hoffech chi gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, pe baech yn llwyddo i ddod i un o'r digwyddiadau ymgynghori, gallwch wneud hynny trwy lawr lwytho a llenwi'r ffurflen arolwg:

RTS First Review Consultation Survey RTS First Review Consultation Survey

Fel yr eglurwyd yn y cyfarwyddiadau ar dudalen 1 o'r ffurflen, gallwch gwblhau'n gyfan gwbl, neu unrhyw ran o'r ffurflen, gan ddibynnu ar eich meysydd penodol o ddiddordeb neu bryder. Pan fyddwch wedi gorffen, dychwelwch eich ymateb drwy e-bost at yr ymgynghorydd: alan.thompson@cuesta-consulting.com dim hwyrach na 23 Rhagfyr 2013.

 
Site Map   Help   Top^ 
......................................................................................................

Copyright © 2005 SWRAWP South Wales Regional Aggregates Working Party
Design by Ubermedia